تاریخ ارسال مطلب: 29 اسفند 1395

چاپ محتویات این صفحه

تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه

تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار سرمربی جدید سپاهان در دفتر باشگاه از دریچه دوربین امیرحسین رضی

تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه
تصاویری از حضور زلاتکو کرانچار در دفتر باشگاه