تاریخ ارسال مطلب: 13 آبان 1396

چاپ محتویات این صفحه

گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان

گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
تصاویری از دیدار تیم های فولاد مبارکه سپاهان وذوب اهن در دربی جوانان از دریچه دوربین شهرام شریفی

گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان
گزارش تصویری دیدار سپاهان و ذوب اهن در لیگ برتر جوانان