تاریخ ارسال مطلب: 20 آبان 1396

چاپ محتویات این صفحه

گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان

گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
تصاویری از دیدار دوستانه سپاهان و صفاهان از دریچه دوربین شهرام شریفی

گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان
گزارش تصویری دیدار دوستانه سپاهان وصفاهان