تاریخ ارسال مطلب: 1 دی 1396

چاپ محتویات این صفحه

تصاویری از تمرینات زردپوشان

تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات شاگردان کرانچار قبل از عزیمت به تهران و مصاف با سایپا از دریچه دوربین شهرام شریفی

تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان
تصاویری از تمرینات زردپوشان