تاریخ ارسال مطلب: 29 شهریور 1395

چاپ محتویات این صفحه

گفتگوی ویدئویی صدای سپاهان با عبدالله ویسی

گفتگوی ویدئویی صدای سپاهان با عبدالله ویسی
گفتگوی ویدئویی شبکه صدای سپاهان با عبدالله ویسی را مشاهده نمائید.

این گفتگوی کوتاه در مورد دیدار با پرسپولیس را در سیمای سپاهان،کانال ویدئویی شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.ir مشاهده نمائید.
لینک گفتگو با عبدالله ویسی

گفتگوی ویدئویی صدای سپاهان با عبدالله ویسی